โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโครงงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาพระแทว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลนภา ฉิมพาลี

  • บุญวิโรจน์ จิตวิเลิศรัตน์

  • สุประวีณ์ เรืองสุชาพงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต พบไลเคนทั้งหมด 14 ชนิด ได้แก่ Graphis rhiaicola , Threlotrema lepadinum , Amandinea panctata. , Pyremula sp.’ Arthopyrenia alboatra , Dyplolabia afzelii , Trypethelium indutum , Buellia curatellar , Hyperphyscia adglutinata. , Cryptothecia candida , Eissurina sp. Glyphis scyphulofera , Anthracothecium sp. , Arthonia spl ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำแนกชนิดของกลุ่มข้าพเจ้ามีเกณฑ์ไม่มากนักคือ รูปแบบของไลเคน , สีของแทลลัส , ขอบของแทลลัส , ลักษณะที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า , ลักษณะระบบสืบพันธุ์ , การใช้สารเคมี C test (NaCIO) ทดสอบและการใช้สารเคมี K test (KOH) ทดสอบ ดังนั้นหากเราใช้เกณฑ์ในการจำแนกที่มากขึ้น เช่น การศึกษไลเคนในเชิงสรีระวิทยาในระดับสูง , คุณสมบัติเชิงเคมีของไลเคนขั้นสูง ก็สามารถทำให้เกณฑ์ในการจำแนกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น