โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำส้มควันไม้ป้องกันเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ต้นพันธ์ ว่องเจริญวัฒนา

  • อินทัช อินทสระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำส้มควันไม้ที่สามารถป้องกันเชื้อราได้และเพื่อศึกษาน้ำส้มควันไม้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราบนแผ่นไม้ ซึ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเพาะเลี้ยงเชื้อราโดยใช้อาหาร PDA ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการป้องกันการเกิดเชื้อรา โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 เป็นการทดลองหาหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดเชื้อราบนอาหาร PDA โดยนำกระดากรองวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จุ่มน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นแตกต่างในอาหาร PDA โดยใช้น้ำส้มควันมืที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ จากนั้นทาสปอร์ราแล้วสังเกตการเจริญเติบโตของรา และการเจาะหลุมลงบนอาหาร PDA ที่มีสปอร์เชื้อรา จากนั้นหยดน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นระดับต่างๆ ลงในหลุมที่เจาะไว้แล้วสังเกต การเกิดเคลียร์โซนรอบๆบริเวณหลุมที่ได้หยดน้ำส้มควันไม้ลงไป การทดลองที่ 2 เป็นการทดลองประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการป้องกันเชื้อราบนแผ่นไม้ โดยทาน้ำควันไม้ลงบนแผ่นไม้ยางพารา ในความเข้มข้นต่างๆ จากนั้นทาน้ำเชื้อราลงบนแผ่นไม้ทาน้ำส้มควันไม้ความเข้มข้นต่างๆ ลงไป สังเกตปริมาณเชื้อราที่ขึ้นบนแผ่นไม้ จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการป้องกันเชื้อรา คือความเข้มข้นในระดับ 60%, 80% และ 100% และผลการทดลองประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการป้องกันเชื้อราบนแผ่นไม้โดยนำน้ำส้มควันไม้ทาบนแผ่นไม้ยางพารา พบว่าความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ที่เหมาะสมในการป้องกันเชื้อราคือ 100%