โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดสีย้อมธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นสำหรับการย้อมเนื้อเยื่อพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัชนน์ สงกลิ่น

  • ธัญมน ทับเมือง

  • อภิชา เพชรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การย้อมสี

  • พืช การสกัดสี

  • พืช สีย้อม

  • พืช เนื้อเยื่อ

  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของพืชในท้องถิ่นที่จะนำมาสกัดสารเพื่อนำมาย้อมเนื้อเยื่อพืช ศึกษาวิธีการสกัดสี ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างใบพืชกับตัวทำละลายและเปรียบเทียบคุณภาพของสีที่สกัดได้กับสีที่ขายในท้องตลาด จากการศึกษาสามารถแบ่งพืชออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้สารสีแดงหรือสารเบทาเลน 3 ชนิดคือ ดอกอัญชัญ เปลือกแก้วมังกร และดอกคุณนายตื่นสาย กลุ่มที่ให้สารสีเขียว 4 ชนิดคือ ใบหูกวาง ใบคนทีสอทะเล ใบสาบเสือ ใบผักหวาน และเมื่อศึกษาวิธีการสกัดสีแดง พบว่าตัวทำละลายที่สกัดสีได้ดีที่สุดคือ เอทานอล ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมเอทานอลกับคุณนายตื่นสายพบว่าอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตรย้อมสีได้ดีที่สุดทำให้มองเห็นส่วนประกอบของเซลล์ของลำต้นหมอน้อยได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของสีที่สกัดได้กับสีที่ขายในท้องตลาดคือสี Safranin O สีแดงจากต้นคุณนายตื่นสายมีสีใกล้เคียงกับสี Safranin O และเมื่อศึกษาวิธีการสกัดสีเขียวพบว่าตัวทำละลายที่สกัดเอทานอลสีได้ดีที่สุด เมื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมเอทานอลกับใบคนทีสอทะเล พบว่า 1:1 โดยปริมาตรย้อมสีได้ดีที่สุดทำให้มองเห็นส่วนประกอบของเซลล์ลำต้นเฟื่องฟ้าได้ดีที่สุด เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีที่สกัดได้กลับสีที่ขายในท้องตลาดคือสีFAST GREEN พบว่าสีที่สกัดได้คือสีเขียวจากใบคนทีสอทะเล มีสีใกล้เคียงกับสี FAST GREEN