โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลดยาฆ่าแมลงด้วยพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดลพัชร เหลือมปุ๋ย

  • วิลาสิณี ศรีสุวรรณ

  • ศักดิ์สิทธิ์ ชมภูพวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสมุนไพร

  • ยาฆ่าแมลง การลด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องลดยาฆ่าแมลงด้วยพืชสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชและส่วนต่าง ๆ ของพืชที่สามารถลดยาฆ่าแมลงได้ดีที่สุด ศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ำสมุนไพร วิธีการสกัดน้ำจากพืชสมุนไพร และวิธีการยืดอายุของน้ำสมุนไพรที่สามารถลดยาฆ่าแมลงได้ดีที่สุด และศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสมุนไพรที่นำมาล้างผักต่ออัตราการอยู่รอดของหนอน พบว่าพืชที่สามารถลดยาฆ่าแมลงได้ดีที่สุด คือ รางจืดส่วนใบ จากการศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้น วิธีการสกัดน้ำ และวิธีการยืดอายุของน้ำสมุนไพร พบว่าใบรางจืดปริมาณ 100 g คั้นกับน้ำ 100 ml. สามารถลดยาฆ่าแมลงได้ดีที่สุด โดยที่การปั่นเป็นวิธีที่สามารถลดยาฆ่าแมลงได้ดีที่สุด และวิธีการยืดอายุของน้ำสมุนไพรที่สามารถลดยาฆ่าแมลงได้ดีที่สุด คือ การผสมแอลกอฮอล์และการแช่ตู้เย็น และจากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสมุนไพรที่นำมาล้างผักต่ออัตราการอยู่รอดของหนอน พบว่าหนอนที่กินผักที่ล้างด้วยน้ำใบรางจืดมีอาการปกติกว่าผักที่ล้างด้วยน้ำเปล่า