โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากพืชยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชาภรณ์ ผลเสน

  • ณัฐพล คงอักษร

  • วิลาวัณย์ แสนขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช สารสกัด

  • วัชพืช การยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสารสกัดจากพืชยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำสารสกัดจากพืชธรรมชาติสำหรับยับยั้งการงอกของต้นต้อยติ่งที่ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่าส้มแขกสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ร้อยละ 99 โดยใช้อัตราส่วนระหว่างพืชต่อน้ำ 1 : 8 และส้มแขกเก็บไว้เป็นเวลานาน ผ่านการอบแห้ง โดยใช้อัตราส่วนระหว่างพืชต่อน้ำ 1 : 8 จะให้ผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ร้อยละ 99 จากการศึกษาวิธีการสกัด พบว่าส้มแขกที่สกัดโดยใช้ความร้อนจะสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ร้อยละ 100 และสารสกัดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ระหว่างสารสกัดต่อแอลกอฮอล์ 1 : 8 จะสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ร้อยละ 100