โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำมะพร้าว น้ำแป้งข้าวหมาก ว่านหางจระเข้ และผงโอวันตินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้โกมาซุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลักษณ์ สิงสุวรรณ

  • ชนาภัทร ชายสา

  • ณชาภัทร ศรียาเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไม้ การขยายพันธุ์

  • กล้วยไม้ การเจริญเติบโตของพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องผลของน้ำมะพร้าว น้ำแป้งข้าวหมาก ว่านหางจระเข้ และผงโอวันตินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้โกมาซุม มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และเพื่อต้องการขยายพันธุ์กล้วยไม้โกมาซุมให้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกใช้สารประกอบอินทรีย์จากธรรมชาติทั้งหมด4ชนิดได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำแป้งข้าวหมาก ว่านหางจระเข้และผงโอวันติน โดยแบ่งการทดลองเป็น2ตอน ซค่งในตอนที่1 ศึกษาปริมาณอาหารสูตรMSร่วมกับน้ำมะพร้าวที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ ซึ่งประกอบด้วยสูตรที่2MS+น้ำมะพร้าว50มล./ล. สูตรมรา3 MS+น้ำมะพร้าว 100มล./ล. สูตรที่4 MS+น้ำมะพร้าว150มล./ล. สูตรที่51⁄2 MS สูตรที่61⁄2 MS+น้ำมะพร้าว 50 มล./ล.สูตรที่7 1⁄2 MS+น้ำมะพร้าว100มล./ล. สูตรที่81⁄2 MS+น้ำมะพร้าว150มล./ล.พบว่าอาหารที่ผ่าน การนึ่งฆ่าเชื้อทุกขวดแข็งตัวดี ไม่มีการติดเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหน้าของอาหาร เมื่อนำเมล็ดกล้วยไม้โกมาซุมมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เตรียมไว้ เมื่อผ่านไป 90 วัน การเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้โกมาซุมบนอาหารสูตรที่2 MS+น้ำมะพร้าว 50มล./ล. เมล็ดกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตดีมาก เมล็ดกลมสมบูรณ์ มีปลายแหลมยาวงอกมาทางด้านบน ของก้อนโพรโทรคอร์ม มีสีเขียวเข้ม อยู่ในระยะ GI5 ตอนที่2เป็นการนำต้นอ่อนที่ได้จากการทดลองที่1 ไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MSร่วมกับน้ำแป้งข้าวหมาก ว่านหางจระเข้ และผงโอวันติน เมื่อผ่านไป12 สัปดาห์พบว่า ต้นอ่อนกล้วยไม้โกมาซุม มีจำนวนราก ความยาวราก จำนวนใบ ความยาวใบ และความสูงของลำต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ