โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (A Study of the Optimum Media for Aerides Odorata Seed Growth.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์ชนก ชูแก้ว

  • ภาวิตา ขนอม

  • เพชรรุ่ง ฟุ้งสร้อยระย้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดการเจริญเติบโต

  • เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดเอื้องเงินหลวงว่าสูตรอาหารใดมีผลต่อการเจริญเติบโตในเรื่องจำนวนราก จำนวนใบ ความยาวราก และความยาวใบภายในระยะเวลา 120 วัน โดยวิธีการเตรียมอาหารสูตร MS ร่วมกับสารประกอบอินทรีย์แต่ละชนิดตามสูตรทั้งหมด 10 สูตร เป็น MS ดัดแปลงมันเทศ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง มะเขือเทศ กล้วยน้ำว้า เห็ดหูหนู ผงถ่าน และน้ำมะพร้าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแต่ละสูตรมีความแตกต่างกัน ที่งจำนวนราก จำนวนใบ ความยาวราก และความยาวใบ พบว่าสูตรที่แก่การเจริญเติบโตของเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดที่ดีที่สุด คือ สูตรที่ 9 มีส่วนประกอบอินทรีย์คือ MS ดัดแปลง + มะเขือเทศ 25ก./ล. + มันเทศ 25ก./ล + ผงถ่าน 0.1% อาหารสูตร MS ดัดแปลง ที่มีมะเขือเทศทำให้ต้นอ่อนเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีความยาวใบและความสูงของลำต้นมากที่สุด เนื่องจากมะเขือเทศมีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินเค วิตามินเอ และวิตามินซี มีในปริมาณสูง มีกรดมาลิค กรดซิตริก และกลูตามิค (Glutamic) นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารบีตา-แคโรทัน และแร่ธาตุหลายชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กและ มันเทศ การเพาะเลี้ยงเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดบนอาหารบางสูตรที่มีเมล็ดกล้วยไม้เจริญเติบโตช้ามีเมล็ดลักษณะกลม และเมล็ดมีสีน้ำตาลอ่อน จึงนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยกำลังขยาย 100 เท่า สังเกตจากลักษณะเมล็ดตามระยะหลังจากวันเพาะด้วย GI (growth index)