โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภรณ์ หีบเพชร

  • ภทรพล นาคแก้ว

  • รังสินี ไพรดุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด การปลูก

  • เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด โดยการเตรียมอาหารสูตร MS ร่วมกับสารประกอบอินทรีย์แต่ละชนิดตามสูตรทั้ง 10 สูตร และนำเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เตรียมไว้ 2.ศึกษาผลของฮอร์โมน BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เตรียมไว้ 3.ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากธรรมชาติต่อการเจริญเติบโตของต้นเอื้องกุหลาบกระเป่าปิดลงปลูกตามสูตรทั้ง 8 สูตร จากการทดลองพบว่า 1. สูตร MS ดัดแปลง + มะเขือเทศ 2g/l + มันเทศ 25 g/l + ผงถ่าน 0.1% ทำให้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดเจริญเติบโตได้ดีที่สุดคือ มีใบยาว รายาว มีจำนวนใบมากและมีความยาวรากมากที่สุด 2. สูตรที่ 16 MS + BA 4mg/l +NAA 4 mg/l ทำให้ต้นอ่อนเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีจำนวนรากมากที่สุด สูตรที่ 14 MS + BA 4 mg/l + NAA 1 mg/l ทำให้ต้นอ่อนเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีจำนวนใบมากที่สุด สูตรที่ 6 MS + NAA 2 mg/l ทำให้ต้นอ่อนอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีความยาวรากมากที่สุด สุตรที่ 4 MS + BA 4 mg/l ทำให้ต้นอ่อนเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีความยาวใบมากที่สุด และสูตรที่ 9 MS + BA 1 mg/l + NAA 2 mg/l ทำให้ต้นอ่อนเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีความสูงลำต้นมากที่สุด 3. สูตรที่ 2 หินถูเขาไฟทำให้ต้นเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีจำนวนรากมากที่สุด สูตรที่ 4 แกลบข้าวทำให้ต้นเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีจำนวนใบมากที่สุด สูตรที่ 7 หินภูเขาไฟ 1 ส่วน + ถ่าน 1 ส่วน + กาบมะพร้าว 1 ส่วน ทำให้ต้นเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดมีความยาวรากมากที่สุด และสูตรที่ 6 แกลบข้าว 1 ส่วน + แกลบกาแฟ 1 ส่วน + กาบมะพร้าว 1 ส่วน ทำให้ต้นเอื้องกุหลาบกระเป่าปิดมีความยาวใบ และความสูงลำต้นมากที่สุด