โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแก๊สชีวภาพจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลธิชา ชูมาก

  • จีรนันท์ ชุ่มชื่น

  • อินทิรา จรุ่งแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักตบชวา

  • แก๊สชีวภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาถังหมักแก๊สจากวัสดุชีวภาพได้ออกแบบโดยใช้พลาสติก 200 ลิตรเป็นถังน้ำหมักและถังบรรจุแก๊สขนาด 150 ลิตร ให้ถังบรรจุแก๊สมีวาล์วปิด-เปิดจากถังหมักกับหัวจ่ายหุงต้ม แก๊สที่ได้จากการหมักจะถูกนำไปเก็บไว้ในถังบรรจุโดยการแทนที่น้ำในถังบรรจุแก๊ส ผลจากการศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณแก๊สที่ได้จากเศษผัก ผลไม้ กับผักตบชวา จากการเริ่มต้นใช้มูลวัวสดผสมน้ำในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาณโดยบรรจุในถังหมักให้มีความสูงให้ความสูงโดยประมาณ 2/3 ของถังเป็นเวลา 14-15 วัน ให้มีปริมาณถึงท่อ PVC บรรจุผักผลไม้ จุลินทรีย์ในมูลวัวจะช่วยย่อยผสมคลุกเคล้ากับเศษผัก ผลไม้และผักตบชวา จากนั้นเพิ่มเศษผัก ผลไม้ และถังหมักผักตบชวาให้ได้ 30 กิโลกรัม แล้วปล่อยแก๊สทิ้งทุกๆ 24 ชั่วโมง 5-6 ครั้ง เนื่องจากเป็นแก๊สที่ปะปนอยู่ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจน และแก๊สไฮโตรเจน จากนั้นเพิ่มเศษผัก ผลไม้ และผักตบชวาทุกวัน วันละ 1 กิโลกรัม จะได้ปริมาณแก๊สจากการทำการทดลอง 2 ครั้ง จากการใช้อัตราเร่งหัวจ่ายแก๊สเดียวกันต่อจากนั้นทุกสัปดาห์แก๊สที่ได้จะคงที่ตลอดไป โครงงานการศึกษาถังหมักแก๊สจากวัสดุชีวภาพ เป็นโครงงานที่นำเศษผัก ผลไม้และวัชพืชมาใช้ให้เกิดคุณค่า ทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มจากท้องตลาด แต่แก๊สที่ได้จากการหมักผักตบชวามีปริมาณน้อย เนื่องจากมีเส้นใยแข็งและใหญ่กว่าจึงย่อยยาก นอกจากนั้นสามารถนำกากที่เหลือจากการหมักมาทำเป็นปุ๋ยอย่างดีอีกด้วย