โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโซลาร์เซลล์เพิ่มความร้อนของตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพล ขุนทองปาน

  • กิตติกวิน ขุนพิทักษ์

  • นวพล ณ กลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบ การผลิต

  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • สิ่งประดิษฐ์

  • โซลาร์เซลล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์โซลาร์เซลล์เพื่อใช้เพิ่มความร้อนของตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากการนำแผ่นโลหะมาประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม ทาสีดำ เมื่อนำไปวางกลางแดดจะช่วยดูดกลืนความร้อน ทำให้ภายในกล่องมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อนำทรายเป็นวัสดุที่ช่วยดูดกลืนความร้อนมาบรรจุไว้ภายในจะเป็นการเสริมให้เพิ่มอุรหภูมิ และเมื่อใช้แผงขดลวดนำความร้อนที่ได้มาจากพลังงานของโซลาร์เซลล์ควบคู่เข้าไปอีกด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มากขึ้นอีก ซึ่งจากการทดลองเมื่ออุณหภูมิทั่วๆไปของบรรยากาศ 36องศาเซลเซียส เมื่อนำทรายมาช่วยดูดกลืนความร้อนทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 28 องศาเซลเซียส และเมื่อนำแผงขดลวดความร้อนจะเพิ่มอุรณหภูมิเป็น 41 องศาเซลเซียส ซึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์เป็นตู้อบกล้วยให้แห้ง สามารถลดปริมาณน้ำหนักของกล้วยได้ประมาณ 55% จากการใช้ตู้อบ 8 ชั่วโมง และตู้อบนี้เป็นกล่องที่ไม่ต้องกังวลจากการรบกวนของแมลง การปะปนกับฝุ่นละอองในอากาศ เนื่องจากอยู่ในกล่องมิดชิด ซึ่งเป็นส่วนที่นำพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ดังนั้นควรจะส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้น จะทำให้มีพลังงานที่ได้จากพลังงานฟอสซิลใช้ในส่วนที่จำเป็นยิ่งยืนนาน