โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูปจากเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา เสาว์จันทร์

  • สุภาพร กงศรี

  • อัฑวินท์ เทศกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จิ้งหรีดการเจริญเติบโต

  • อาหารสำเร็จรูป

  • เมล็ดยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูปจากเมล็ดยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเมล็ดยางพารามาแปรรูปเป็นอาหารจิ้งหรีดให้ได้ใกล้เคียงกับอาหารไก่สำเร็จรูป โดยกำหนดอัตราส่วนทั้งหมด 6 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 เมล็ดยางพารา 100%:ไม่มีข้าวโพด:รำละเอียด 100%:ถั่วลิสง 100% สูตรที่ 2 เมล็ดยางพารา 75%:ข้าวโพด 25%:รำละเอียด 100%:ถั่วลิสง 100% สูตรที่ 3 เมล็ดยางพารา 50%:ข้าวโพด 50%:รำละเอียด 100%:ถั่วลิสง 100% สูตรที่ 4 เมล็ดยางพารา 25%:ข้าวโพด 75%:รำละเอียด 100%:ถั่วลิสง 100% สูตรที่ 5 ไม่มีเมล็ดยางพารา:ข้าวโพด 100%:รำละเอียด 100%:ถั่วลิสง 100% และสูตรที่ 6 อาหารไก่สำเร็จรูป ทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองคำ ในกระบะจำนวน 6 กระบะใหญ่ 24 กระบะย่อย กระบะละ 15 ตัว