โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้สารสกัดจากหย้าขนเร่งรากต้นยางพาราเพาะชำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา โพธิสาร

  • พิมประภา เสิศศรี

  • รัชนานันท์ ในเรือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพาราการเพาะชำ

  • ใบอ่อนหญ้าขนสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การใช้สารสกัดจากหญ้าขนเร่งรากต้นยางพาราเพาะชำ มีจุดประสงค์เพื่อทำสารเร่งรากจากหญ้าขนที่มีอัตราส่วนเหมาะสมต่อการเกิดของต้นยางพารา โดยในการทดลองใช้ยางราพาพันธุ์ RRIM 600 และพันธุ์ RRIM 600 ยอดดำ ซึ่งนำต้นยางพารามาทดลองกับสารสกัดจากหญ้าขนในแตะละความเข้มข้น ได้แก่ 100 200 300 400 500 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร โดยมีวิธีการทดลอง คือ นำใบอ่อนของหญ้าขนมาปั่นให้ละเอียด กรองสารสกัดที่ได้ตามอัตราส่วนข้างต้น จากนั้นนำต้นยางพาราแช่ในสารสกัดเป้นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่กำหนด นำต้นยางพาราปักลงดิน