โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยน้ำหมักชีวภาพจากใบแก่ยางพารา = Productivity derived from the fermented juice of rubber by the rubber

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชรินทร์ ทองอิน

  • ศุภนิดา แย้มเยื้อน

  • แสงเทียน ปาโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุมาลี วันวะวงษ์

  • ไสว อุ่นแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำยาง ผลผลิต

  • น้ำหมักชีวภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โคงงานเรื่อง การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยน้ำหมักชีวภาพจากใบแก่ยางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราและเปรียบเทียบน้ำหมักชัวภาพทั้ง 4 สูตร และสารเร่งน้ำยางจากตลาด ว่าสูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรใดสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราได้มากกว่ากัน เป็นการทดลองทำน้ำหมักชีวภาพมั้ง 4 สูตร คือ สูตรที่ 1 ใบแก่ยางพารา สูตรที่ 2 ใบยางพาราอ่อน สูตรที่ 3 แก้วมังกร, แตงโม สูตรที่ 4 แก้วมังกร, แตงโม, กล้วยน้ำวห้าสุก, มะละกอสุก มาเปรียบเทียบกันว่าสูตร น้ำหมักชีวภาพสูตรใดมีผลต่อการเพิ่มน้ำยางพารามากที่สุด