โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคั่วถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพัฒน์ พฤทธิพงศ์กุล

  • สิรินทรา รุ่งขจรศักดิ์

  • เมธาดา พัฒนคูหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วลิสง

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องคั่ว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องคั่วถั่วลิสง มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องคั่วถั่วที่ประหยัดพลังงาน และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคั่วถั่ว ซึ่งได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษารูปทรงที่เหมาะสมในการถ่ายเทความร้อนของเครื่องคั่วถั่วลิสง ตอนที่ 2 ศึกษาสมบัติของชนิดวัสดุที่ใช้ทำเครื่องคั่วถั่วลิสง ตอนที่ 3 ศึกษาจำนวนแผ่นกลับในเครื่องคั่วถั่วลิสง ตอนที่ 4 ศึกษาจำนวนน๊อตที่ใช้สำหรับกระเทาะเปลือกถั่วลิสง ตอนที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคั่วถั่วลิสง