โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรุตม์ศรณ์ จุลพูล

  • ภาณี หนูทอง

  • สกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒิ

  • สันต์ศิริ แสงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวงจรชีวิตของด้วงและวิธีการเพาะเลี้ยง เพื่อผลิตสูตรอาหารที่ด้วงชอบมากที่สุด และทำให้ด้วงเจริญเติบโตได้ดี จากการทดลองพบว่า วงชีวิตของด้วงแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะไข่มีอายุ 2-3 วัน ระยะตัวอ่อน มีอายุ 60-110 วัน ระยะดักแด้มีอายุ 20-30 วัน และระยะตัวเต็มวัยมีอายุ 60-140 วัน การเพาะเลี้ยงด้วงในธรรมชาติ ต้นพืชที่ด้วงชอบมากที่สุด คือ ต้นสาคู ด้วงมีการขยายพันธุ์ได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ ทั้งนี้จะต้องรดน้ำต้นสาคูให้ชุ่มอยู่เสมอ และจากการเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง โดยใช้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่น พบว่า ด้วงชอบอยู่อาศัยในขุยมะพร้าวมากที่สุด และอาหารที่ด้วงชอบมากที่สุดและเจริญเติบโตได้ดี โดยมีน้ำหนักเพิ่มมากกว่าอาหารชนิดอื่น คือ ขุยมะพร้าว กากมะพร้าว รำข้าว และมันสำปะหลัง ผสมกันในอัตราส่วน 1: 1: 1:1 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของด้วงที่เลี้ยงในกล่องทดลอง โดยใช้เนื้อต้นสาคูและสูตรอาหารที่ผลิตขึ้นดังกล่าว พบว่ามีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน