โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องมือดักจับแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิ่งเพชร พรหมทอง

  • อัคเณศร์ เมฆานุวงศ์

  • เกียรติศักดิ์ บั้งวณิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p71

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันชาวสวนผลไม้ประสบปัญหา เรื่องแมลงวันทองทำลายผลไม้ทำให้ต้องประสบกับภาวะขาดทุน ชาวสวนจึงคิดหาวิธีลดประมาณแมลงวันทองโดยใช้วิธีต่างๆ กัน เช่น การใช้สารเคมีกำจัดแมลง แต่ในการใช้ยาฆ่าแมลงจะเป็นอันตรายมีผลตกค้างต่อผู้บริโภค ดังนั้นคณะผู้ทำโครงงานจึงคิดหาวิธีลดปริมาณแมลงวันทองโดยใช้สารล่อต่างๆ และศึกษาลักษณะความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่อแมลงวันทอง จากการทดลองพบว่า สารที่สามารถดึงดูดแมลงวันทองได้มากคือ พลูป่าและเมธิลยูจินอล เครื่องมือดักจับที่สามารถดักจับแมลงได้ดีคือ ขวดใสมีรู 6 รู วัดระยะจากฝาขวดลงมา 8 เซนติเมตร ลักษณะของรูที่เจาะควรใส่หลอดไม่ให้โผล่ออกมา เพื่อป้องกันการเข้าออกของแมลงวันทองขวดต้องแขวนในแนวดิ่ง สารที่ใส่ภายในควรอัดสำลีแขวนในแนวนอน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดักจับคือ 7.00 - 9.00 น. บริเวณที่เหมาะสมในการแขวนควรเป็นบริเวณกลางๆ พุ่มไม้ ในการหยดสารควรใช้จำนวน 3 หยด