โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโครงหรีดจากสาซื่อบื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

  • ภาศิริ โรมพันธ์

  • มาริสา พลพวก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลำเจียก โรมพันธ์

  • วินัย พรประเสริฐผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดราางวัลที่ 3 ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้ เยื่อสาทำโครงหรีด

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

  • โครงหรีด จากเยื่อสา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการทำโครงหรีดจากสาซื่อบื้อเป็นการศึกษาการนำวัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นเยื่อสาที่มีคุณภาพต่ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาทำเป็นโครงหรีดแทนโฟม จากการทดลองนำเยื่อสาซื่อบื้อเปียกล้วยมาทำโครงหรีดปรากฏว่าสามารถทำโครงหรีดได้ดีมีผิวเรียบเนื้อละเอียด ในการทำโครงหรีดขนาดเท่าของจริงได้ทำการทดลองหาน้ำหนักที่เหมาะสมพบว่าเยื่อสาซื่อบื้อเปียกหนัก 1,000 กรัม เหมาะสมที่สุดทั้งในด้านการคงรูปร่างและระยะเวลาในการอบแห้ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลงจึงทดลองหาวัสดุเหลือใช้อื่นๆ มาผสมปรากฏว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ สามารถผสมกับสาซื่อลื้อได้ดีที่สุดในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนักได้โครงหรีดที่มีคุณภาพใกล้เคียงการใช้เยื่อสาซื่อบื้อล้วนๆ แต่ราคาต้นทุนถูกกว่าประมาณร้อยละ 47 สำหรับการนำโครงหรีดสำเร็จรูปมาทดลองจัดทำพวงหรีด 3 รูปแบบ พบว่าแบบที่ 2 จัดได้ง่าย ใช้เวลาในการจัดน้อย และราคาต้นทุนต่ำที่สุด