โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานปั่นนุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกาญจน์ วงศ์คำแน่น

  • กาญจนี ตาระนะ

  • อังสนา ทิพย์ยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลำเจียก โรมพันธุ์

  • วิลาวัลย์ ถนอมพงษ์ชาติ

  • สมนึก สุภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปั่นนุ่น

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต275/2539 คณะผู้จัดทำได้เห็นวิธีการปั่นนุ่นแบบชาวบ้าน โดยการใช้มือปั่นทำให้เสียเวลานาน จึงได้คิดทำโครงงานเรื่องจักรยานปั่นนุ่น เพื่อให้ทุ่นแรง และย่นระยะเวลาในการปั่นนุ่น โดยใช้เศษวัสดุที่มีอยู่คือเศษเหล็ก และถังสีเก่ามาประกอบเป็นที่ปั่นนุ่นที่มีแกนยึดติดกับที่ถีบจักรยานแล้วทำการทดลองใช้แกนปั่นนุ่น แบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 พบว่า แกนปั่นนุ่นแบบที่ 2 ทำให้เมล็ดนุ่นหลุดออกได้มากที่สุด เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานปั่นนุ่นพบว่าทำให้เมล็ดนุ่นออกได้มากกว่าการปั่นด้วยมือ