โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงษ์ วิเศษทัศน์

  • วรพงษ์ แสนโภชน์

  • สาวิตรี ไชยอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลิตภัณฑ์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เถ้าลอยลิกไนต์ เป็นวัสดุพลอยได้จากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานแม่เหมาะ จังหวัดลำปาง เป็นสารปอร์โซลาน มีสมบัติเชื่อมประสานเมื่ออยู่ในสภาพชื้นด้วยน้ำและมีแร่ธาตุที่เป็นสารประกอบออกไซด์หลายชนิดสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่ม ศึกษาการทำหินเป็นเทียมและวัสดุกรองเทียมใช้ในตู้แสดงสัตว์ทะเลสวยงามทดแทนหินเป็นและซากปะการังกรองจากธรรมชาติ พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมการทำหินเป็นเทียมมีส่วนผสมของเปลือกหอยนางรมทุบเป็นชิ้นเล็กๆ ทรายหยาบ เถ้าลอยลิกไนต์ ปูนซีเมนต์ขาว อัตราส่วน 4:1:0.4:0.6 และ 4:1:0.6:0.4 หินเป็นเทียมแบบกิ่งและแบบแผ่น มีส่วนผสมของดินขาว เถ้าลอยลิกไนต์ เถ้าแกลบ เม็ดโฟม อัตราส่วน 5:1:2:2 และ 5:1:1:3 วัสดุกรองเทียมมีส่วนผสมของดินขาว เถ้าลอยลิกไนต์เถ้าแกลบ อัตราส่วน 5:1:3 และ 6:1:2 เป็นหินเป็นเทียมและวัสดุกรองเทียมซึ่ง นำไปใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทะเลมีค่าดัชนีวัดคุณภาพน้ำจนสามารถเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามในระบบปิด ศึกษาการทำแท่งเพาะพันธุ์ปะการังในระบบปิดทดแทนหินเป็นหรือซากปะการังจากธรรมชาติ พบว่า แท่งเพาะพันธุ์ปะการังที่มีดินขาว เถ้าลอยลิกไนต์ ทุกอัตราส่วนมีความแข็งและพื้นผิวเรียบแต่มีสีต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์สามารถให้ปะการังโครงอ่อนและปะการังโครงแข็งยึดเกาะได้ทั้งแบบกลม และรูปกิ่งไม้ โดยเฉาะแท่งเพาะพันธุ์ที่มีผิวขรุขระยึดเกาะได้ดีกว่าแบบผิวเรียบ ปะการังสามารถเจริญเติบโตได้ดีไม่ต่างจากปะการังที่เจริญเติบโตบนหินเป็นหรือซากปะการังจากธรรมชาติ ศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิคโดยน้ำเคลือบสำเร็จรูปกับนำเคลือบที่มีเถ้าลอย ลิกไนต์เป็นส่วนผสม พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบสำเร็จรูปมีสีขาวนวนส่วนน้ำเคลือบที่ผสมเถ้าลอยลิกไนต์ มีสีเขียวไข่กาแบบเซราดอนผิวเรียบเนียน