โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทนทานงานติด พิชิตมลภาวะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉมาพันธ์ วรเวชวิจิตร

  • สันต์สุดา สิทธิประเสริฐ

  • เงางาม กุลไผ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริพร เฉลิมวิสุตม์กุล

  • สุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์