โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาพิชญ์ เหิมขุนทด

  • ธิดา โชตินวนนท์

  • สุชาดา วงษ์คงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินดารัตน์ ทองแถม

  • ช่างรส สิงห์สิริสัจกุล

  • สิริพร เฉลิมวิสุตม์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์