โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องจ่ายนำ IMF

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลทิพย์ บุณส่งสวัสดิ์

  • นวพร แสงจู

  • สุธิดา ตั้งชัยนวภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย ตั้งชัยนวภูมิ

  • สังวุต ผาสุข

  • แสงจันทร์ พลอยสมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์