โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะกรูดกันยุงไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน

  • สันติภาพ จันทร์งาม

  • อัครพณ เรืองรุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

  • มาโนช บานทอง

  • อรชร ศรีสะอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณสมบัติของมะกรูดในการป้องกันยุง โดยการแช่มะกรูด 3 ผลในน้ำ เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ในบริเวณที่มียุงชุกชุม เป็นเวลา 20 วัน พบว่า ไม่มีไข่ของยุงหรือลูกน้ำเกิดขึ้น ปริมาณมะกรูด 2 ผล แช่ในน้ำ 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 30 นาที มีผลดีที่สุดในการยับยั้งการวางไข่ของยุง เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำแช่มะกรูดกับสารชนิดอื่น โดยเปรียบเทียบกับ เกลือ ผงซักฟอก ทรายอะเบส และน้ำเปล่า พบว่า น้ำที่แช่มะกรูด และน้ำที่ใส่ทรายอะเบส ของทุกๆจุดที่ไปตั้งไว้ คือ ใต้บันไดหอพักชาย ในห้องน้ำหอพักชาย และใต้ต้นไม้หลังหอพักหญิง สามารถป้องกันการวางไข่ของยุงได้ดีที่สุด ส่วนในขันน้ำที่ใส่เกลือ ผงซักฟอก และน้ำเปล่าพบว่ามีลูกน้ำเกิดขึ้นและซากของยุงลอยอยู่ในน้ำ