โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องDouble Clean Floor

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร มิธิดา

  • ธีรโชติ สอนหลวย

  • ปรัชญ์ เริงเลื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

  • มาโนช บานทอง

  • อรชร ศรีสะอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์