โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษอาหารกับผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยวรรณ ซะพนิจ

  • วรรณทร มงคลสระ

  • อังคณา จิตรผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณาภรณ์ โทนทอง

  • สมบูรณ์ แก้วเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p66

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การหมัก

  • ก๊าซชีวภาพ

  • ผักตบชวา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษอาหารเปลือกผลไม้และผักตบชวา เพื่อศึกษาว่าวัสดุชนิดใดที่ให้ประมาณก๊าซชีวภาพได้มากกว่า โดยการนำเศษอาหาร เปลือกผลไม้และผักตบชวา มาหมักประมาณ 1-2 วัน อ่านประมาตรของก๊าซโดยการแทนที่น้ำ จะพบว่าก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษอาหาร จะมีประมาณก๊าซมากที่สุด รองลงมาได้แก่เปลือกผลไม้และผักตบชวา ต่อจากนั้นจึงนำเศษอาหารมาหมักที่อุณหภูมิต่างๆ เช่น บริเวณห้องปรับอากาศ (25 องศา) บริเวณห้องเรียน (30 องศา) และบริเวณหน้าเสาธง (50 องศา) เป็นเวลา 1-2 วัน พบว่าก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษอาหาร ณ บริเวณหน้าเสาธง (50 องศา) มีประมาณมากที่สุด ต่อจากนั้นจึงเลือกหมักเศษอาหารที่บริเวณหน้าเสาธง (50 องศา) โดยจัดสภาพความเป็นกรด-เบส ให้ต่างกันดังนี้ เป็นกรด (pH = 4) เป็นกลาง (pH = 7) เป็นเบส (pH = 10) หมักไว้ประมาณ 1-2 วัน พบว่าก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษอาหารที่เป็นกลาง (pH = 7) จะได้ปริมาณก๊าซชีวภาพมากที่สุด รองลงมาได้แก่เป็นเบส (pH = 10) และเป็นกรด (pH = 4) ตามลำดับ ดังนั้น ก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณมากที่สุด เมื่อหมักเศษอาหารที่บริเวณหน้าเสาธง (50 องศา) ในสภาพเป็นกลาง