โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของถ่านจากเศษไม้ชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศวรรณ สิงหรา

  • นพพร เกาะอ้อม

  • พันธ์ทิพา โห้ใย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p62

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน จากเศษไม้

  • วัสดุเหลือใช้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงจากไม้ของไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีเศษไม้ที่เหลือจากการประกอบกิจกรรมที่สำคัญ อาทิการ ปลูกสวนป่า การแปรรูปไม้ในโรงเลื่อย และการสังเคราะห์ การทำสวนยาง นอกจากนี้ในชนบทยังมีไม้บางชนิดที่ขึ้นได้เองทั่วไปถูกนำมาตัดทิ้งหรือหล่น รวมทั้งมีเศษถ่านที่เหลือทิ้งก้นถุง คณะผู้ทำโครงงาน จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของถ่านจากเศษไม้ชนิดต่างๆ โดยศึกษาตามขั้นตอนพบว่า ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านที่ได้จาเศษไม้ 4 ชนิดคือ ไม้ตะเบน ไม้มะม่วง ไม้ตะขบ ไม้ขี้เหล็ก พบว่าไม้มะม่วงให้ค่าความร้อนสูงสุด ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านป่นที่ได้จากเศษไม้ชนิดต่างๆ พบว่า ไม้ตะเบนให้ค่าความร้อนสูงสุด ตอนที่ 3 เปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านป่นจากเศษไม้ชนิดต่างๆ ผสมดินเหนียวในอัตราส่วนที่เท่ากัน พบว่าไม้ตะขบให้ค่าความร้อนสูงสุด ตอนที่ 4 ศึกษาอัตราส่วนระหว่างถ่านป่นกับดินเหนียวที่เหมาะสมที่ให้ค่าความร้อนสูงสุด และพบว่าถ่านไม้ตะขบป่นต่อดินเหนียวอัตราส่วน 1:1 ให้ค่าความร้อนสูงสุด