โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าโรงเรียนคณะราษฎร์ฯ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพวรรณ

  • ศรินยา อัมพวา

  • ศศิพร เฉลยวาเรศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณาภรณ์ โทนทอง

  • ทองดี แย้มสรวล

  • ธิดา มีแต้ม

  • วนิดา วัฒนธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คุณภาพน้ำ

  • แม่น้ำเจ้าพระยา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็นด้านต่างๆ คือ ด้านเคมี ตรวจหาปริมาณไนเตรต ฟอสเฟตและทดสอบหาความเป็นกรดด่าง ด้านกายภาพหาความขุ่นและสารแขวนลอยอุณหภูมิ กลิ่น และลักษณะทางกายภาพบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ด้านชีววิทยา หาปริมาณสิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย ความต้องการออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตและปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) ติดตามเป็นเวลา 10 เดือน โดยสุ่มตรวจ 20 ครั้ง ผลจากการทดสอบคุณภาพน้ำพบว่า คุณภาพน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนมีความขุ่นน้อย การพังทลายของดินไม่มาก อุณหภูมิของริมฝั่งกับกลางฝั่งแม่น้ำต่างกันไม่มาก pH ที่วัดได้ส่วนใหญ่มีความเป็นกลาง สารไนเตรตและฟอสฟอรัสพบน้อยอาจเป็นเพราะมีการใช้น้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำและความต้องการอยู่ในเกณฑ์ดีโดยสรุประดับคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี