โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะเฟืองเชื่อมแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรอนงค์ เที่ยงทางธรรม

  • สุธีรา อิศโร

  • อังคณา หอมหวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาโนช สรรวานิช

  • วัชรี นิรันดร์พงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การถนอมอาหาร

  • การแปรรูป

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการแปรรูปมะเฟืองให้มีคุณภาพดีและเก็บได้นาน อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องชั่ง กล่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาอบไฟฟ้า สารเคมีที่ใช้ได้แก่ น้ำตาลทราย น้ำเกลือ และน้ำปูนใส ผลไม้ที่ใช้คือ มะเฟือง วิธีดำเนินการทดลองโดยนำผลมะเฟืองหั่นเป็นชิ้นๆ โดยส่วนที่ 1 ให้แช่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 15 % โดยมวล ก่อนนำมาคลุกกับน้ำตาลทรายจากนั้นนำไปเชื่อมแล้วตากในกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนมะเฟืองอีกกลุ่มหนึ่งทำลักษณะเดียวกันแต่ไม่ต้องแช่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 15 % ก่อนนำไปเชื่อม ต่อมาหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่เหมาะสม โดยมีความเข้มข้น 2 ระดับได้แก่ 15 และ 20 % ให้ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนการเชื่อม ต่อมานำมะเฟืองที่ผ่านการแช่สารละลายโซเดียวคลอไรด์มาแช่ในน้ำปูนใส (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ก่อนทำการเชื่อม สังเกตผลกับกลุ่มที่ไม่ได้แช่น้ำปูนใสก่อนทำการเชื่อม สุดท้ายทำการเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างมะเฟืองเชื่อมที่ผ่านการอบด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 50, 100 และ 150 องศาเซลเซียส ว่ามีคุณภาพต่างกันอย่างไร สรุปผลการทดลองพบว่า มะเฟืองเชื่อมที่ผ่านการแช่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 15 % แล้วผ่านการแช่น้ำปูนใสที่ความเข้มข้น 20 % ก่อนนำไปเชื่อมและไปอบจะช่วยให้ความฝาดลดลงและรูปร่างของมะเฟืองดีขึ้น ส่วนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบมะเฟืองเชื่อมอยู่ระหว่าง 50 – 100 องศาเซลเซียส โดยอบเป็นเวลานาน 30 นาทีก็จะได้มะเฟืองเชื่อมแห้งที่มีลักษณะเนื้อแข็งพอเหมาะ และรูปร่างดีได้