โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการดูดซับนำของวัสดุธรรมชาติกับโพลิเมอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิกานต์ วงศ์ชาวจันท์

  • ดรุณี ชิงชัย

  • รสสุคนธ์ เจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินดา นิรันดร์พงษ์

  • ณัฐวรรณ สรรวานิช

  • นพพร สวัสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดูดซับ

  • พอลิเมอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการดูดซับน้ำระหว่างวัสดุที่ผลิตขึ้นจากธรรมชาติ กับสารพอลิเมอร์ อุปกรณ์ที่ใช้คือ กระดาษกรอง กรวยพลาสติก กระถางเพาะชำ เครื่องชั่ง และถุงเพาะชำ วัสดุที่ใช้ทดสอบคือ เนื้อผลพุงทะลาย เมล็ดแมงลัก ขุยมะพร้าว และพอลิเมอร์ วิธีการดำเนินการทดสอบโดยนำวัสดุธรรมชาติที่เตรียมไว้ 4 ชนิดมาทดสอบการดูดซับน้ำ โดยนำน้ำใส่บีกเกอร์จากนั้นใส่เมล็ดแมงลักคนให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาจึงนำมากรองเพื่อแยกน้ำที่เหลือ จากนั้นจึงวัดปริมาตรน้ำที่เหลืออยู่ ต่อมานำวัสดุธรรมชาติทั้ง 4 ชนิดมาผสมดินจากนั้นจึงนำใส่ถุงเพาะ รดน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วันเพื่อหามวลของน้ำที่ถูกดูดซับในดิน ผลการทดสอบพบว่าพอลิเมอร์มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดีกว่าวัสดุในธรรมชาติ รองลงมาได้แก่ เนื้อผลพุงทะลาย เมล็ดแมงลัก และขุยมะพร้าวตามลำดับ จากนั้นเมื่อนำวัสดุธรรมชาติผสมกับดิน พบว่า ได้ผลการทดสอบที่ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างจากพอลิเมอร์มากนัก โดยเมื่อใช้เนื้อผลพุงทะลายผสมกับดินเทียบกับพอลิเมอร์ผสมกับดินให้ผลในการดูดซับน้ำได้ดีพอกัน เมื่อนำไปใช้เพาะพืชสามารถให้น้ำแก่พืชได้นาน 9 – 10 วัน รองลงมาได้แก่ ขุยมะพร้าวและเมล็ดแมงลักตามลำดับ