โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการเปลี่ยนสีและรสของข้าวเปลือกต่อการป้องกันการทำลายของหนอนผีเสื้อข้าวเปลือก Sitotroga cerealella (Olivier)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรัฐฑิกุล สุวรรณรัษมี

  • ณที่รัก หริณวรรณ

  • ธีรภัทร ลิขิตกำจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวการเก็บเกี่ยว

  • หนอนผีเสื้อข้าวเปลือกการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนสีและรสของข้าวเปลือกที่มีผลต่อการทำลายของหนอนผีเสื้อข้าวเปลือกโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน การทดลองที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนสีข้าวเปลือกต่อการป้องกันการทำลายของหนอนผีเสื้อข้าวเปลือก การทดลองที่ 2ศึกษาการเปลี่ยนสีและรสของข้าวที่มีผลต่อการป้องกันผีเสื้อข้าวเปลือก โดยข้าวสีแดงรสเผ็ดจากพริกขี้หนู ข้าวสีแดงรสเปรี้ยวจากมะขาม ข้าวสีแดงรสขมจากสะเดา การทดลองที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวเปลือกที่ย้อมสีแดงและชุบด้วยสารสกัดจากใบสะเดา กับข้าวเปลือกที่ไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนรส