โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเดินของตั๊กแตนพันธุ์ปาทังก้า(Study of walking the grasshopper)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐาปกรณ์ หม่องต๊ะ

  • วรรณธนัย ทิพย์สถาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตั๊กแตนปาทังก้าการเจริญเติบโต

  • ตั๊กแตนปาทังก้าการเดิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาการเดินของตั๊กแตนพันธุ์ปาทังก้า มุ่งศึกษาลักษณะการเดินของตั๊กแตนปาทังก้า โดยแบ่งได้ 3 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาสรีรร่างกายของตั๊กแตนปาทังก้าในแต่ละระยะการเจริญเติบโต การทดลองที่ 2 ศึกษาการเดินของตั๊กแตนต้านแรงโน้มถ่วงในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย การทดลองที่ 3 ศึกษาการเดินของตั๊กแตนตามแรงโน้มถ่วงในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการสร้างหุ่นยนต์ซึ่งเลียนแบบพฤติกรรมของสัตว์หรือแมลงต่างๆ แต่สามารถเดินได้ในแนวราบเท่านั้นดังนั้นจากการศึกษารูปแบบการเดินของตั๊กแตนนี้สามารถนำผลที่ได้ไปพัฒนาเพื่อที่จะใช้กับเทคโนโลยีได้ในอนาคต