โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภคพงศ์ อย่างเจริญ

  • รัฐกร คำศรี

  • อธิภูมิ ชัยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตัดไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาทดลองเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยพลังงานคนและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องตัดประหยัดพลังงานที่ประดิษฐ์ขึ้นกับเครื่องตัดที่มีใช้อยู่ทั่วไป รวมถึงชิ้นงานที่เครื่องตัดพลังงานสามารถตัดได้ โดยการศึกษาทดลองทางผู้จัดทำได้ประดิษฐ์เครื่องตัดประหยัดพลังงานและใช้ในการตัด พบว่า เครื่องตัดที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องตัดทั่วไป วัดจากผลสำรวจเพราะผู้ลงความเห็นส่วนใหญ่ให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่มีข้อด้อยบางประการคือ ทำงานได้ช้ากว่าเครื่องตัดที่มีอยู่ทั่วไป แต่ข้อดีคือ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานและได้รับคะแนนในเรื่องความประหยัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก