โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวัตถุกันเสียจากพืชสมุนไพรเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์เค้กลำไยในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทราวรรณ แก้วกาญจนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์

  • พินิจ ทังสุนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • เค้กลำไยการเก็บรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์เค้กลำไยได้นานยิ่งขึ้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีการทดลอง 4 ขั้นตอน ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพการยืดอายุของเค้กลำไยโดยใช้สารสกัดจากขมิ้น ข่าและตะไคร้ในอัตราส่วนสารสกัด 5 cm3 / เค้กลำไย 230 กรัม ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการยืดอายุของเค้กลำไยโดยเพิ่มปริมาณสารสกัดขมิ้น ข่าและตะไคร้ในอัตราส่วนสารสกัด 10 cm3 / เค้กลำไย 230 กรัม ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพการยืดอายุของเค้กลำไยโดยใช้ผงขมิ้น ข่าและตะไคร้ในอัตราส่วนสารสกัด 5 g / เค้กลำไย 230 กรัม ตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพการยืดอายุของเค้กลำไยโดยเพิ่มผงขมิ้น ข่าและตะไคร้ในอัตราส่วนสารสกัด 10 g / เค้กลำไย 230 กรัม