โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษป้องกันปลวกจากใบสัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิตยา ทะสุใจ

  • ธนวัฒน์ กันทะถ้ำ

  • รจนา หมั่นขัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์

  • พินิจ ทังสุนันท์

  • สุภาพร เป็งปิง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ปลวกการป้องกัน

  • ใบสัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกของกระดาษจากใบสัก โดยมีการทดลอง 2 การทดลอง ตอนที่ 1 การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของ NaOH ที่เหมาะสมต่อการทำกระดาษจากใบสัก และเยื่อที่ผ่านการไฮโดรไลส์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1.0 M จะมีเยื่อที่ละเอียด มีน้ำหนักเยื่อที่มากที่สุด จากนั้นนำมาฟอกด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่ความเข้มข้น 5% และนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษขนาด 21× 29.5cm จะได้กระดาษที่มีเนื้อเรียบแข็ง ตอนที่ 2 นำกระดาษ ที่ผลิตขึ้นมาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันปลวก โดยเปรียบเทียบกับกระดาษอัดสำเนาทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักที่คงเหลือหลังการทดลองจากการกินของปลวกพบว่า น้ำหนักที่คงเหลือของกระดาษใบสักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.80g ส่วนกระดาษอัดสำเนาทั่วไปได้ค่าเฉลี่ย 7.80g