โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องนับเหรียญ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชยธร การุณวรรธนะ

  • วรวุฒิ เกตุแก้ว

  • ศุภวัช อรุรสิรินภาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำขึ้นเพื่อสามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการนับเหรียญลงให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดคามผิดพลาดจากการนับด้วยมือ หรือด้วยสายตาได้ มีการอาศัยหลักทางฟิสิกส์พื้นฐานในบทเรียน และบางส่วนเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการศึกษาและออกแบบวิธีการประดิษฐ์เครื่องนับเหรียญโดย 1. ตัดแผ่นอาครีลิก ตามรูปแบบที่ต้องการ 2. นำมาประกอบเป็นส่วนแยกเหรียญ 3. ทำการต่อวงจรของเซนเซอร์ 4. นำส่วนที่เซนเซอร์ที่ใช้ในการนับเหรียญมาติด 5 ทดลองผล