โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขี้เกียจเก็บผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กลวัชร เกษกมล

  • สรวิศ อัมระนันทน์

  • สุทธินนท์ แสงอังคนาวิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ราวตากผ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขี้เกียจเก็บผ้านี้ จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์ ราวตากผ้าที่มีหลังคาปิดอัตโนมัติเมื่อฝนตก หรือเมื่ออากาศมีความชื้นสูงขึ้น เพื่อศึกษาการทำงานของตัวตรวจจับความชื้นโดยมีขั้นตอนการประดิษฐ์คือ ประกอบราวตากผ้าในขนาดที่พอดี ไม้ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป จากนั้นทำการประกอบวงจรตรวจจับความชื่น วงจรตรวจจับความชื้นนี้จะนำไปติดตั้งไว้ที่ราวตากผ้าที่ได้ทำไว้ วงจรที่ประดิษฐ์มีหลักการทำงานคือ เมื่อต่อ หม้อแปลงไฟฟ้าเข้ากับไฟบ้าน ความต่างศักย์จะลดลงจาก 220 โวลต์เป็น 9 โวลต์ แล้วต่อเข้ากับวงจรไดโอด บริดเรคติไฟ เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งจะต่อเข้ากับ แผงควบคุมที่มีตัวตรวจจับความชื้น ( เซนเซอร์) อยู่เมื่อความชื้นเข้าไปกระทบแผ่นตรวจจับความชื้น จะทำให้เกิดวงจรปิด ทำให้มอเตอร์สามารถทำงานได้ มอเตอร์จะไปหมุนรอกที่ติดไว้โดยที่ตัวรอกนั้นจะมี ผ้าพลาสติกอยู่ทำให้ผ้าพลาสติกเคลื่อนเข้ามาปิดราวพอดีซึ่งผลการทดลองคือราวตากผ้านี้จะทำงานได้เมื่อมีละอองน้ำมากระทบ ซึ่งราวตากผ้านี้สามารถป้องกันน้ำฝนที่ตกลงมาได้ไม่ให้ถูกผ้าซึ่งตากไว้ และประหยัดเวลาที่จะต้องไปเก็บผ้าเมื่อมีน้ำฝนตกด้วย