โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิฐบล็อกจากเศษแก้วพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุลดนัย จุลละคิรนทร์

  • ธิติพงศ์ พีรภัคพงศ์

  • วัชรพล ธนทวีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อิฐบล็อกการทำ

  • เศษขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนของผงปูนซีเมนต์ เศษแก้วพลาสติก กรวด ทราย และน้ำ ที่เหมาะสมในการหล่ออิฐบล็อก น้ำหนัก การซึมน้ำ การถ่ายเทความร้อน การรับน้ำหนัก ของอิฐบล็อกจากเศษแก้ว พลาสติกกับอิฐบล็อกธรรมดา และ ทดลองโดยมาหล่อในอัตราส่วนของผงปูนซีเมนต์ เศษแก้วพลาสติก กรวด ทรายและ น้ำ จากการทดลองสรุปได้ดังนี้ อิฐบล็อกจากเศษแก้วพลาสติกมีน้ำหนักที่เบากว่าอิฐธรรม แต่ถ่ายเทความร้อนได้น้อยกว่าอิฐธรรมและมีการซึมน้ำมากกว่าอิฐธรรม ซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออิฐและมีการรับน้ำหนักคนสองคนได้เท่ากัน และมีความแข็งแรงใกล้เคียงกัน สามารถนำไปปูตามทางเดินหรือสวนสาธารณะได้ โดยถือเป็นการลดปริมาณขยะและเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์