โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง(The automatic feeding chickens) เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติจำลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมล รัตนรักษ์มงคล

  • พงศ์ภัค เสมอใจ

  • เพทาย สุภาษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย เป็นพนักสัก

  • วิวัฒน์ ดาปุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องให้อาหารไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การคิดค้น ทดลอง ประดิษฐ์ เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติจำลอง ที่มีต้นทุนในการประดิษฐ์ถูก และทำจากวัสดุเหลือใช้ และที่สำคัญสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เลี้ยงไก่และประหยัดแรงงานคน ลดระยะเวลาการทำงานควบคุมปริมาณอาหารให้ถูกต้องและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อสัตว์ไปสู่คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจาการทดลองพบว่าเมื่อเปรียบเทียบเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติจำลอง กับเครื่องให้อาหารไก่ที่มีอยู่ตามฟาร์มทั่วไป มีประสิทธิภาพในการให้อาหารไก่ใกล้เคียงกับเครื่องให้อาหารไก่ที่มีอยู่ตามฟาร์มทั่วไปและมีราคาต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าหลายเท่า