โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาร้อน โลกไม่ร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากร ตั้งสมบูรณ์กิตติ

  • พชร ตันทโอภาส

  • แทน ลิขิตเสถียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เตสร้อน โลกไม่ร้อน” คือเตาเผาขยะที่สามารถกำจัดมลพิษที่เกิดจาการเผาได้โดยการใช้พลังงานความร้อนจากเตาเผาขยะไปต้มน้ำบนเตาเผา เมื่อน้ำเดือดก็จะเกิดไอน้ำ ไอน้ำที่ได้จะมีหน้าที่เป็นตัวจับกับฝุ่นละอองที่ติดมากับควันจากเตาเผาด้านล่างและโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาร้อนโลกไม่ร้อน ได้มีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออไซด์ที่ได้จากการเผาขยะโดยใช้ซากของเปลือกหอยที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองซึ่งมี แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบและทำหน้าที่จับกับคาร์บอนไดออกซ์ และมีถ่านซึ่งทำหน้าที่ดูดจับกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งก๊าซทั้งหมดเมื่อถูกนำมาผ่านกระบวนการนี้แล้ว ก๊าซที่ได้จากการเผาขยะนั้น จะลดการเกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน