โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องซีลสุญญากาศโดยใช้ระบบปั้มน้ำอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากร ฉัตรทิพากร

  • พัฒน์รพี ลีรสวัสดิอำพน

  • อรรถนนท์ บุญเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปั้มน้ำ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องซีล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เครื่องซีลสุญญากาศโดยใช้ระบบปั้มน้ำอเนกประสงค์ ผลิตขึ้นเพื่อดูดอากาศออกจากผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนต่ำ โดยการนำการเคลื่อนที่ของน้ำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยนำทฤษฎีของ แบร์นูลลี่ สมการแห่งความต่อเนื่องของๆไหล มาตรเวนจูรี มาประยุกต์ใช้ทำเครื่องซีลสุญญากาศ โดยได้ทำการทดลองหาขนาดที่เหมาะสมของท่อน้ำผ่านและท่อลม โดยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง คือ การทดลองหาขนาดท่อน้ำผ่านที่เหมาะสมโดยที่ท่อลมมีขนาดคงที่, การทดลองหาขนาดท่อลมที่เหมาะสมโดยมีขนาดท่อน้ำผ่านคงที่, การทดลองหาขนาดท่อน้ำผ่านที่เหมาะสมซึ่งมีลิ้นกั้นโดยที่ท่อลมมีขนาดคงที่, และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการซีลสุญญากาศระหว่างเครื่องซีลสุญญากาศโดยใช้ระบบปั้มน้ำอเนกประสงค์กับเครื่องซีลสุญญากาศตามท้องตลาด โดยผลที่ได้คือ ใช้ท่อน้ำผ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง โดยมีลิ้นกั้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการดูดอากาศผ่านท่อลมในการใช้ซีลสุญญากาศ ซึ่งสามารถนำเครื่องซีลนี้มาใช้ได้จริง โดยทดสอบกับผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวสาร และ ไส้กรอก ผลที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพใกล้เคียงกับในท้องตลาด ซึ่งเครื่องซีลสุญญากาศโดยระบบปั้มน้ำอเนกประสงค์นั้นมีราคาต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก และสามารถนำปั้มน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้