โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษใยธรรมชาติจากเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ปรัญชดา แพงไทสง

  • ด.ญ.พิชญาพร เดชสกุล

  • ด.ญ.สิรารัช หมื่นปราบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษใยธรรมชาติ

  • เปลือกข้าวโพด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษ และแนวโน้มความต้องการใช้กระดาในอนาคตเพิ่มขึ้น ปอสาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษสานั้นกำลังเริ่มขาดแคลนจนต้องมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีแนวคิกนำเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการใช้งานนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จากการทดลอง เปลือกข้าวโพดสามารถนำมาผลิตกระดาษได้และมีคุณภาพใกล้เคียงกระดาษกระดาษสาทั่วไป โดยผสมว่านหางจระเข้ลงไปด้วย