โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปั๊ม ปั่น ประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิติ ปัญญาเลิศ

  • บัญชาการ จุใจ

  • ภูวิชชวัตร ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปั๊มน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพัฒนาความสามารถการปั๊มน้ำของเครื่องปั๊มน้ำด้วยระบบส่งกำลัง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ได้จากเครื่องปั๊มโดยใช้ระบบส่งกำลังที่แตกต่างกันด้วยการพัฒนาระบบส่งกำลังของปั๊มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการทดลองพบว่า เครื่องปั๊มน้ำโดยใช้ระบบส่งกำลังระบบที่ 2 เป็นระบบที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาการใช้ปั๊มมากที่สุดเนื่องจากเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงที่สุด และสามารถส่งกำลังได้มากกว่าเครื่องปั๊มน้ำที่ไม่มีการพัฒนาระบบส่งกำลัง