โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอินดิเคเตอร์ผลจากพืชบอกค่า pH

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.จันวิณี ถนนทอง

  • ด.ญ.ชนม์นิภา เกปัน

  • ด.ญ.สายฝน ศรีสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการสกัด

  • อินดิเคเตอร์ผง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการสกัดสีจากพืชเพื่อนำไปใช้ทำเป็นอินดิเคเตอร์ทดสอบความเป็น กรด- ด่างของสาร ในการศึกษาสารที่มีสีที่สกัดได้จากพืช 10 ชนิด พบว่า มีสารสกัดจากพืชเพียง 4 ชนิด คือ ดอกอัญชัน ดอกเข็ม กะหล่ำปลีสีม่วงและเฟื่องฟ้าสีม่วงเท่านั้น ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนสภาวะกรด-ด่าง ได้ด้วยการเปลี่ยนโทนสีของสารสกัดจนสังเกตได้ชัดเจน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะที่จะนำไปทำอินดิเคเตอร์ จึงได้ศึกษาพืชทั้ง 4 ชนิดเพื่อศึกษาต่อโดยหาตัวทำละลายที่ดีที่สุด พบว่า แอลกอฮอล์สามารถเป็นตัวทำละลายได้ดีที่สุด เพราะสี่ของสารสกัดจะคงทน ไม่ซีดจาง และไม่ขึ้นราเมื่อเก็บไว้อีกด้วย ต่อจากนั้นเป็นการหาค่า pH ของสารสกัดอินดิเคเตอร์ ว่าสามารถเปลี่ยนสีได้กี่ช่วงพิสัย ระหว่างช่วง pH 1 -14 ปรากฎว่า สารสกัดจากดอกอัญชัน ดอกเข็ม ดอกเฟื่องฟ้าสีม่วง และดอกกะหล่ำปลีสีม่วง มีการเปลี่ยนสีของช่วงพิสัยได้ผลเป็นที่น่าพอใจสามารถนำมาทำเป็นอินดิเคเตอร์โดยแปรรูปเป็นผงเพื่อจะให้มีความสะดวกในการใช้และการเก็บรักษามากยิ่งขึ้นและสารมารถนำอินดิเคเตอร์ผงมาตรวจสอบค่า pH ได้และสามารถนำมาใช้แทนกระดาษลิตมัสหรือกระดาษยูนิเวอร์แซลดินดิเคเตอร์ในการใช้ทดสอบความเป็นกรด – ด่าง ของสารละลายได้