โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการขยายพันธุ์บัวหลวงด้วยเมล็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณัฐพล คงอักษณ

  • ด.ญ.ณัชาภรณ์ พลเสน

  • ด.ญ.วิลาวัณย์ แสนขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บัวหลวงการขยายพันธุ์

  • บัวหลวงการปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเพื่อศึกษาการงอกของเมล็ดบัวหลวงปทุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งที่มีบัวได้เพาะพันธุ์บัวโดยใช้เมล็ดแทนการใช้เหง้าบัว โดยได้มีการทดลองดังนี้ การใช้เมล็ดบัวแบบแกะเปลือกและเมล็ดบัวแบบไม่แกะเปลือก การวัดอณุหภูมิห้อง การใช้แสง การปลูกบัวในดินและในน้ำ การปลูกในภาชนะที่กว้างมีน้ำมากและภาชนะที่แนบมีน้ำน้อย โดยสรุปผลการทดลองได้ว่า เมล็ดบัวแบบแกะเปลือก ผ่านการแช่น้ำที่อุณหภูมิห้องแล้วใช้แสงสว่างตามปกติงอกได้ดีที่สุดและต้นบัวในระยะแรกปลูกแบบลอยน้ำและปลูกในพื้นที่กว้างมีน้ำลึกต้นบัวเจริญเติบโตได้ดีกว่า