โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาหมึกสีสกรีนผ้าจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิตพล มากแก้ว

  • สุธาสินี บุญกาญจน์

  • เหมือนฝัน อินเอิบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าการสกีน

  • หมึกสกรีนธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อลดการใช้บริมาณสารเคมีในหมึกสีสกรีน เนื่องจากในปัจจุบันการใช้สีสกรีนที่ผสมด้วยสารเคมีสังเคราะห์ที่นิยมกันมาก เพราะสะดวกในการใช้หาซื้อได้ง่าย มีราคาแพง และทำให้ระคายต่อระบบหายใจ จีงได้ทำหมึกสกรีนโดยใช้น้ำเหล็กอะซิเตตโดยน้ำเหล็กได้จากตะปูสนิม จากนั้นศึกษาสีจากพืชต่าง ๆ จากนั้นศึกษาษาชนิดของสารที่ช่วยให้สีติดผ้าได้ดีที่สุด และสารเคลือบสีชนิดต่าง เพื่อนำมาทดลองและสามารถทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย