โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์สั่งได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ชัย สุภาสืบ

  • ประกายสิทธิ์ สอดสี

  • อดิศร หมั่นคิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องให้อาหารสัตว์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาและประดิษฐ์ เพื่อให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะเป็นเม็ด ใช้เวลาที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่กับสัตว์เลี้ยงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิด 3-4 วัน โดยสามารถสั่งให้เครื่องทำงานด้วยการโทรสั่งทางโทรศัพท์ โดยนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์แทนได้แก่ ขวดน้ำอัดลมพลาสติก กระป๋องน้ำมันเครื่อง ยางในรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ส่วนเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าราคาถูก วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ก็สั่งได้เป็นวงจรที่ไม่ซับซ้อนประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกที่ราคาถูกหรือทำขึ้นเองได้ สามารถปรับตั้งเครื่องให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงได้หลายชนิด เช่น สุนัข แมว ปลา ไก่ เป็นต้น ปริมาณอาหารสัตว์ที่ให้สามารถควบคุมได้จากเสียงสัญญาณรอสายที่ผู้สั่งได้ยิน อีกทั้งสามารถปรับให้เหมาะกับขนาดของเม็ดอาหารได้ จากการทดลองเครื่องนี้สามารถทำงานได้ดีกับอาหารชนิดเม็ดของสุนัข แมว ปลา กบ และไก่ ประโยชน์ที่ได้จากเครื่อง คือ สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงในขณะที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่ในระยะสั้น