โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำหมึกปริ๊นเตอร์จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ วัฒนภูมิสันติกุล

  • ธนัช ทวีพิทักษ์ไทย

  • โชคชัย เมฆศิรินนภาพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำหมึกธรรมชาติ

  • เครื่องพิมพ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติในการดูดซับของสีที่สกัดจากพืชกับน้ำหมึกพิมพ์ Inkjet เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสีของพืชต่อสีผสมอาหาร ในการผลิตน้ำหมึกพิมพ์และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพิมพ์ระหว่างน้ำหมึกจากสีของพืชกับนำหมึกพิมพ์ Inkjet โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน คือ การศึกษาหาความเข้มข้น 95% สกัดสีของพืชได้ดีที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติในการดูดซับของสีที่สกัดจากพืชกับน้ำหมึกพิมพ์ Inkjet พบว่า สีที่สกัดได้จากพืชที่มีคุณสมบัติในการดูดซับใกล้เคียงกับน้ำหมึกพิมพ์ Inkjet การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสีของพืชต่อสีสีผสมอาหารในการผลิตน้ำหมึกพิมพ์ พบว่า สีแดง 1:0.1 สีเหลือง 1:0.1 และสีน้ำเงิน 1:0.6 และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพิมพ์ภาพระหว่างสีน้ำหมึกจากสีของพืชกับน้ำหมึกพิมพ์ Inkjet ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด โดยเปรียบเทียบได้จากความคมชัด การเกาะติด และความสวยงามของกายภาพที่พิมพ์ได้