โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากเปลือกหน่อไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

  • ด.ญ.สมรัตน์ พิมลบุตร

  • ด.ญ.เจียระไน จันทรบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษสาการทำ

  • หน่อไม้เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดาษสาจากเปลือกหน่อไม้ และพัฒนาคุณสมบัติการทนไฟของกระดาษสาจากเปลือกหน่อไม้ที่เหลือทิ้ง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ที่มีผลต่อการเปื่อยยุ่ยของเปลือกหน่อไม้ คุณสมบัติของการติดไฟและการลามไฟของกระดาษสาจากเปลือกหน่อไม้ที่พ่นด้วยสารทนไฟต่างชนิดกัน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติการติดไฟและการลามไฟของกระดาษสาจากเปลือกหน่อไม้ และกระดาษสาที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด จากการทดลอง พบว่า กระดาษสาจากเปลือกหน่อไม้มีการติดไฟและการลามไฟ น้อยกว่ากระดาษสาที่ซื้อตามท้องตลาดประมาณ 2 เท่า แสดงว่ากระดาษสาจากเปลือกหน่อไม้มีสมบัติกันไฟได้ดีกว่ากระดาษที่จำหน่ายตามท้องตลาด