โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแนวทางการกำจัดลูกน้ำและยุงโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ. พัชรพร ห่วงภักดี

  • ด.ญ. พิมพ์ชนก เที้ยธิทรัพย์

  • ด.ญ. ยลรดี คำผุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข

  • บุษบง ชัยเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุงกำจัด

  • ลูกน้ำกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “แนวทางการกำจัดลูกน้ำและยุงโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น” เป็นโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบชนิดสมุนไพร พร้อมทั้งหาแนวทาง และออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ควบคู่กับสารสกัดสมุนไพรในการกำจัดยุงให้ครบตามวงจรชีวิตของยุง ได้แก่ การป้องกันการวางไข่ กำจัดลูกน้ำ และใช้ในการไล่ยุงทุกชนิด จากการทดลอง พบว่าฤทธิ์ของใบพลูสามารถใช้กำจัดลูกน้ำ การป้องกันการวางไข่ (ไล่ยุง) ได้ทุกชนิด และพบว่า ระยะเวลาในการแช่สารสกัดใบพลูแห้ง(ชนิดผง) นาน 15 นาที และปริมาณของสารสกัดยิ่งมากมีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันการวางไข่ การกำจัดลูกน้ำ และในการไล่ยุงได้เพิ่มมากขึ้น และสารสกัดจากใบพลูไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด และพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบ คือ ตุ๊กตาไล่ยุง สมุนไพรบรรจุถุงผ้า เทียนสมุนไพร ธูปและกำยานไล่ยุง น้ำมันทาผิวและโลชันกันยุง ผู้ทดลองใช้ มีความพึงพอใจ ในด้านประสิทธิภาพการป้องกันการวางไข่ กำจัดลูกน้ำยุง และไล่ยุงมากที่สุด รองลงมา คือ ความสะดวกต่อการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งาน การดูแลเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และ สีสันสวยงามน่าใช้งาน