โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องธูปเทียนเจลจากเซลล์ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทาริกา คุ้มคำ

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สวงศุภา คัดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ธูปเทียนเจล

  • เซลล์ไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตัวแปร ได้แก่ชนิดของน้ำขี้เถ้าและชนิดของเจล โดยศึกษาและเปรียบเทียบชนิดเจลที่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ในการสร้างเซลล์ไฟฟ้าได้สูงสุด ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของขั้วไฟฟ้า ศึกษาประสิทธิภาพของธูปเทียนเจลจากเซลล์ไฟฟ้า โดยมีการทำนั้นต้นทุนต่ำกว่าธูปเทียนไฟฟ้าในท้องตลาด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม